onsdag 1 juni 2016

Fenomen

Hur välj jag som läsare känner och är medveten om det avstånd som finns mellan mig och upphovsmannen påverkar min förmåga att tolka texten eller verket. Det är därför viktigt att bli medveten om sin egen förförståelse. Gadamer tar upp hur man kan arbeta med den egna förförståelsen, fördomarna, det är en viktig punkt när man som läsare vill förändra sin förståelse. Gadamer menar att man ska inleda sina fördomar i frestelse, att locka fram dem. Gadamer talar om att man ska skapa sig en förmåga att fråga som om man inte vet något. Vi måste skapa en horisont som gör att vi kan se in i andra situationer. När man försätter sig i en annan situation bortser man inte ifrån sig själv utan jag tar mig in i en annan situation. Det egna jaget ska inte utplånas utan användas för att se annorlunda och genom detta på ett tydligare sätt bli varse de egna utgångspunkterna. Genom att utsätta de egna fördomarna för frestelser förändras den egna horisonten.

Traditionen kan lätt upplevas som något hindrande när man söker bilda sig en egen uppfattning, det kan vara svårt att slå sig fri från invanda sätt att förhålla sig till världen i allmänhet och texter i synnerhet. Traditionen kan ses som något möjliggörande. Vår förförståelse kan bidra till en bättre förståelse när vi är medvetna om den. Att lära känna den tradition man själv befinner sig i är en avgörande punkt för att skaffa sig en förståelse som inte är styrd av otillgängliga fördomar. Kunskap om traditionen har en frigörande kraft vilket gör att kunskapens frihet görs möjlig av traditionstillhörigheten. Då ett medvetande om historien uppstått kan man kritisera den egna traditionen, man är fri genom ett medvetet förhållningssätt.

Det enda sättet att göra sig fri från traditionen (sammanhanget) som man är en del av är att göra sig medveten om det. Om du vill kunna förhålla dig fritt till de tankar jag här framför rörande hur vi förstår texter måste du vända dig till den tradition som du är en del av. När du gör detta bör du fråga dig hur du låter antaganden som formuleras inom din tradition påverka hur du förstår texten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar