torsdag 26 maj 2016

Vara-för-sig

Vara-för-sig präglas av tre existentiella villkor; fakticitet, temporalitet och transcendens

Fakticitet
Det tillstånd eller den situation som är given, som faktiskt föreligger. "Vara-för-sig" är fri att förhålla sig till detta på olika sätt genom arv, miljö och t ex sjukdom. "Vara-för-sig" kan utifrån sin fakticitet förhålla sig och handla som hon önskar.

Temporalitet
För "vara-för-sig" finns såväl dåtid, nutid och framtid närvarande. "Varat-för-sig" är alltid riktat mot framtiden i sitt sätt att definiera sig själv.

Transcendens
Transcendens innebär det paradoxala att som "vara-för-sig" är individen vad hon är och är inte vad hon är. "Vara-för-sig" kan överskrida det som är givet, hon kan bli det som hon inte är. "Varat-för-sig" är ett resultat av de val individen har gjort men hon är i och med detta en intighet då hon är något i sig själv eller utövar dessa val.

Vara-för-sig skapar ständigt sin essens genom sina val och handlingar- existensen föregår essensen.
I varat-för-sig finns alltid en brist eftersom hon aldrig kan bli den perfektion som hon har möjlighet att föreställa sig. Individen kan fly sitt ansvar och låtsas att hon är ett "vara-i-sig" och att hon har en viss given essens. Varat-för-sig stänger då in sig i ett skal av icke varande.

Det uppstår då ett avstånd till självet, individen kan betrakta sig själv som ett objekt. Individen iscensätter sig själv och sin uppenbarelse, hon är ej autentisk. En del av självet betraktar den andra delen och jämför den med en föreställning om hur man skulle vilja vara.

Varat-i-sig uppstår när individen strävar att utplåna osäkerhet och tillfälligheter inom sig men detta resulterar i att varat-för-sig blir nihilerat och uppslukat i sitt försök att grunda sig själv. Hos individen som upplever en brist "i-sig-själv" uppstår en rastlöshet och en känsla av skuld.

En människa som gjort sig till ett objekt (ett vara-i-sig) handlar efter givna regler som hon har satt upp. Reglerna blir hennes essens och hon väljer inte längre själv.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar