torsdag 19 maj 2016

Gadamers kritik av historicismen

* Gadamer vänder sig emot många av sin tids antaganden om hur tolkningen av ett verk går till.
* Enligt historicismen skulle man som läsare leva sig in i verket (texten eller bilden) och författarens tid. Denna inlevelse skulle vara så omfattande och djupgående att man som läsare till slut skulle förstå texten på det sätt som man från början förstod t ex texten. På detta sätt skulle man nå verkets sanna mening alltså den mening som texten hade för den ursprungliga läsekretsen. De tidigare hermeneutikerna talade till och med om att man skulle kunna förstå texten bättre än vad dess upphovsman gjort.

Den här synen på hur man förstår och vilka möjligheter man har till förståelse av texter vände sig Gadamer emot. Hans förkastande av den tidigare ståndpunkten som hävdade att ett verks sanna mening kunde nås om man för sig själv rekonstruerade den ursprungliga kontexten är en av de viktigaste punkterna i detta sammanhang. Gadamer menar att det inte är möjligt att leva sig in i en tid och text på det sätt som historicismen menade.

Hans-Georg Gadamer menade att vi kan inte komma i kontakt med det förflutna på ett sådant sätt att vi kan få den förståelse som man ursprungligen hade av ett visst verk. Vi kan ta reda på mycket om det sammanhang i vilken ett verk skapades, vi kan lära oss om upphovsmannen men rekonstruktionen av ursprungliga betingelser är omöjligt. Vi vet inte om det är riktiga människor eller bara några som klätt ut sig för att likna de som är avbildade.

Att lära känna den tiden och de omständigheter under vilka något skapades kan ge vissa insikter men vi kommer inte fram till den ursprungliga betydelsen: vår egen existens historicitet ligger mellan oss och det förgångna. Idén om att den som tolkar en text skulle kunna förstå texten bättre än dess upphovsman förkastar Gadamer således också. Detta uttryck av en romantisk genikult leder oss enligt Gadamer fel ifråga om vilka slutsatser vi kan dra rörande förståelse av ett verk eftersom varje tid måste förstå texter och bilder på sitt egna sätt.Första-persons-perspektivet som exemplifieras i tv-spel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar