söndag 11 oktober 2015

Vad är EU?

Är EU en stat eller en internationell organisation?

STAT
- EU institutionernas oberoende ställning
- Överstatliga beslut
- Konstitution

INTERNATIONELL ORGANISATION
- mellanstatliga överenskommelser
- staterna är centrala i beslut och implementering
- inget legitimt våldsutövande

EU-domstolen tolkar lagar och ser till att de verkställs. EU-domstolen tolkar EU-rätten!
Ingen rätt att utöka sina befogenheter.

VARFÖR ÄR FRÅGAN SVÅR?
Dualism mellan politiker och tjänstemän. Liten koppling mellan politiker och offentliga tjänstemän leder till låg korruption i EU-länderna.

VIKTIGA PRINCIPER
- Subsidaritetsprincipen (närhetsprincipen)
- Legalitetsprincipen (agera inom regelverk)
Hänvisa till en artikel inom fördraget, inom befintliga lagar och regler
- Proportionalitetsprincipen (insatser i relation till mål). EU ska inte ingripa mer än nödvändigt. Governance --> öppenhet

GOD FÖRVALTNING
- kod för god förvaltningssed (öppenhet, transparens, förutsägbarhet, rättssäkerhet och effektivitet...)
(EU har gemensam fiskepolitik)

DEN POLITISKA PROCESSEN
- Kommissionen lägger förslag. Kommissionen har monopol på att initiera beslut. Enskilda parlamentsledamöter kan ej komma med förslag.
- Parlamentet utser kommissionens ordförande
- Parlament och Ministerråd behandlar och fattar beslut
- Medlemsstaterna genomför, Kommissionen och Domstolen övervakar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar