söndag 25 oktober 2015

Svenska kommuner

Svenska kommuner. Beskriv beslutsprocessen på den kommunala nivån. Diskutera denna process utifrån begreppen formell och verklig makt, exempelvis genom att ta upp relationerna kommunstyrelse-kommunfullmäktige och nämndsordförande-nämndsledamot.

* kommunfullmäktige styr och beslutar i kommunen. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige
- tar beslut om inriktning, verksamhet och ekonomi
- beslutar om förvaltningens organisation och verksamhetsreformer
- väljer ledamöter och revisorer
- kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
- leder och samordnar arbetet inom kommunen
- ansvarar för kommunens ekonomi
- kommunstyrelsen lämnar förslag till kommunfullmäktige
- kommunstyrelsen genomför kommunfullmäktiges beslut

Nämnderna
Politikerna arbetar i olika nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Vad gör nämnderna?
- ansvarar för löpande verksamhet inom kommunen
- förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
- genomför beslut fattade i kommunfullmäktige
Tjänstemän sköter genomförandet av kommuners verksamhet men förtroendevalda har ansvaret.

Det kommunala självstyret
Det kommunala självstyret är en princip inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommuner måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt men utöver det ger kommunala självstyret rätt att:
- fatta självständiga beslut
- ta ut skatt av invånarna och skatteutjämnaInga kommentarer:

Skicka en kommentar