lördag 24 oktober 2015

Riksdagens funktion

Vad har riksdagen för funktion i det politiska systemet? Beskriv utförligt hur det går till när en ny lag skapas!
Diskutera även fördelar och nackdelar med majoritets och minoritetsregeringar?

Riksdagen är landets lagstiftande organ inför vilken regeringen är ansvarig. Riksdagen har ansvaret för att fastställa statsbudgeten. Lagförslag kan läggas fram av regering eller representanter från riksdagen. Riksdagen har till uppgift att tillsätta och avsätta regering samt kontrollera regeringen. Regeringen består av en kammare med 349 ledamöter som väljs enligt ett proportionellt valsystem i allmänna val vart fjärde år.

Lagstiftningsprocessen
- laggrådet granskar att ett lagförslag inte strider mot grundlagen.
- regeringen skriver en proposition  som lämnas till riksdagen, samtidigt lämnar riksdagsledamöter in motioner som svar på regeringens proposition
- propositioner + motioner skickas till ett utskott som får arbeta med frågan, t ex utbildningsutskottet. Utskottet är som en miniriksdag, dvs antal platser i utskottet följer fördelning av platser i riksdagen. Ledamöterna samlas i partigrupper som tar ställning till inkomna förslag
- utskottet ger förslag till riksdagens kammare och det kallas betänkande
- riksdagen debatterar och röstar. Riksdagen följer oftast betänkandet
- beslut skickas till regering som beslutar om förordning till berörd myndighet. Förordning är en beskrivning  om hur lagen ska tolkas.

Regeringen
- Planera samhällsutvecklingen
-- tillsätta utredningar och ge lagförslag (propositioner)

- fatta beslut i olika ärenden
-- tillämpningen av lagar i form av förordningar från myndigheter

- verkställa politiska beslut
-- genom att leda arbetet i statsförvaltningen

- delta i EU:s ministerråd


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar