lördag 24 oktober 2015

regering och statsförvaltning

Regeringen har till uppgift att styra riket. Innan parlamentarismens genombrott 1917 hade kungen många av de maktbefogenheter regeringen nu har. Från och med 1974 års regeringsform har regeringen formellt ansvar för att styra Sverige. Regeringen är statsförvaltningens högste chef med rätt att utfärda verkställighetskriterier till lagarna och har rätt att förordna extra val till riksdagen.

Statsförvaltningen har två huvuduppgifter
1. Ta fram underlag för politiska beslut som fattas av riksdag, regering och fullmäktigeförordningar
2. Verkställa politiskt fattade beslut.

På vilka olika sätt styr regeringen förvaltningen?
De politiska besluten präglas av ramlagstiftning och målstyrning. Regeringen kan styra genom:
1. Lagstiftningsmakt (genom regler)
2. Finansmakt
3. Utnämningsmakt (utse t ex landshövdningar)
4. Organisationsmakt (lägga ned myndigheter)
5. Kontrollmakt


Diskutera även vem som har den verkliga makten över förverkligandet av politiska beslut, politiker eller tjänstemän och vad det kan få för konsekvenser för demokratin?

Tre viktiga förvaltningsprinciper:
* Förvaltningen ska vara politiskt styrbar, rättssäker och effektiv. Det kan bli konflikt mellan effektivitetskrav-rättssäker och mellan effektivitetskrav-politiskt styrbar. Det går snabbare genomföra beslut på förvaltningar om inte allting är politiskt förankrat. Det är en balansgång för förvaltningarna att få jämvikt mellan redundans och tvärstyrning och på andra sidan fragmentering, beslut hamnar mellan stolar, suboptimering och att det inte ska vara för mkt krångel i besluten. Det finns olika syn på styrning och det har gått från "government" till "governance".
- Government innebär att den statliga styrningen är hierarkisk.
- Governance innebär:
-- många aktörer
-- flera nivåer/arenor
-- interaktiv styrning.
Klimatfrågan sträcker sig över flera olika nivåer och sektorer, "man kan se saker på flera olika sätt..."

Olika idéer om styrning
- detaljerad styrning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar