onsdag 7 oktober 2015

Nytt för Fas 3

Mycket få deltagare i sysselsättningsfasen (fas 3) i jobb- och utvecklingsgarantin går vidare till arbete eller studier. För att öka utflödet till arbete och utbildning anser regeringen därför att sysselsättningsplaceringar i fas 3 ska ersättas med insatser som utgår mer från varje individs behov och förutsättningar. Inga anvisningar av nya deltagare till dagens sysselsättningsplatser kommer att göras. De som redan har en sysselsättningsplats ska successivt erbjudas andra insatser. De som står längst från arbetsmarknaden och har svårast att få jobb måste ges reella möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Ett aktivt arbetssökande är vanligvis en förutsättning för att individen ska hitta ett nytt arbete men ibland behövs därutöver insatser som stärker personens chanser till ett arbete, t.ex. utbildning, arbetspraktik och subventionerade anställningar. En anställning med stöd bryter arbetslösheten och ger individen ny arbetslivserfarenhet och en möjlighet att visa arbetsgivaren sin kompetens och förmåga. På sikt bidrar det till att öka individens chanser att få ett arbete utan stöd. Genom att lönesubventionerade anställningar riktas till individer som står långt från arbetsmarknaden ökar antalet sökanden som är konkurrenskraftiga om jobben, vilket i förlängningen leder till högre sysselsättning. I propositionen Vårändringsbudget för 2015 avsåg därför regeringen att extratjänster i välfärden skulle införas för långtidsarbetslösa. Extratjänsterna kommer att tillsammans med övriga insatser inom arbetsmarknadspolitiken, såsom andra subventionerade anställningar, utbildning och praktik, bidra till att sysselsättningsfasen avvecklas successivt under mandatperioden.
Regeringen satsar i denna proposition ytterligare resurser för fler insatser för dem som varit arbetslösa längst, dvs. mer än 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin."
Se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Budgetproposition-2016-Utgifts_H3031d16/?html=true

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/fas-3-avvecklas-successivt/ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar