måndag 26 oktober 2015

Lagstiftningsprocessen

1. Initiativ
- riksdagsledamot lägger fram en motion som lämnas till riksdagen som skapar ett lagförslag.

2. Utredning
- om riksdagen ställer sig bakom motionen/proposition från regering så tillsätter regeringen en statlig utredningskommitté som består av experter och politiker

3. Betänkande
- utredningskommittén lämnar ett betänkande till regeringen (tidskrävande arbete)

4. Remiss
- förslaget --> kommuner, landsting och myndigheter. Via remissen kan berörda parter ge synpunkter på förslaget

5. Proposition
- Regeringen lämnar en proposition till lagrådet, som består av domare från högsta domstolen

6. Utskott
- lagförslagen behandlas i riksdagens utskott som skriver ett slutbetänkande som diskuteras

7. Omröstning (i riksdagens kammare)
- om riksdagen röstar för så blir det en lag
- beslutet anmäls till riksdagen som utfärdar lagen

8. Lagen
- Lagen utfärdas i Svensk författningssamling

SVERIGE OCH EU
* EU-direktiv
- bindande beslut från EU som ska omarbetas till svensk lag
- detta för att harmonisera lagarna inom EU och främst för att marknaden ska fungera (t ex ett EU direktiv som reglerar övertid)

* EU-förordning
- bindande beslut som gäller som svensk lag utan att det tas upp som svensk lag (t ex kemikalier i olika produkter)

* Konventioner
- FN:s konventioner påverkar beslutsfattandet i länderna (t ex barnkonventionen)

Rättskällor
1. Lagar, förordningar och föreskrifter
2. Prejudicerande domar
3. Förarbeten
4. Andra normer
5. Sedvana

* Lagar = beslut från riksdagen
* Förordnignar = genom regeringsbeslut. Detaljerade anvisningar över hur lagen ska följas
* Föreskrifter = från statliga och kommunala myndigheter
* Prejudikat = hur HD tidigare har dömt i frågan, tolkningar av rättsregler


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar