söndag 11 oktober 2015

EUs utrikespolitik

- handelspolitik, biståndspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik
- delvis överstatlig, delvis mellanstatlig
- samordning
- MR enhällighet
- initiativrätten delad mellan kommissionen och medlemsländerna
- "utrikesminister"
-- kommissionen vice ordförande
-- ordförande i MR "utrikesfrågor"
-- förfogar över tjänster

FÖRDRAG OCH RÄTTSAKTER
* fördragen: spelregler
- regeringskonferenser
- befogenheter, politikområden
- Ramfördrag

* 5 olika lagstiftningsinstrument
- förordning: bindande, gäller direkt och lika
- direktiv: bindande, mål med handlingsutrymme, nationell lagstiftning
- beslut av rådet eller kommissionen är bindande
- rekommendationer och yttrande av rådet är ej bindande

* Skillnad mellan förordning och direktiv
- Soft laws: kommunikationer, riktlinjer och meddelande från kommissionen (ej bindande)

* Förordning gäller direkt i landet, de gäller, det går ej att tumma på förordningarna, det är färre förordningar än direktiv!

KOMMISSIONEN
* organisationen
- 28, en från varje medlemsland
- 5 år
- godkänns av parlament
- ordförande utses genom kvalificerad majoritet och godkänns av parlamentet

* initiativrätt och verkställer beslut. Finns olika kommittéer under kommissionen. EUs kommittologi. Mycket maktutövande i EUs kommitéer där man detaljer tas fram.

* Verkställer beslut
- administrera genomförandebeslut tillsammans med kommittéer (EUs kommittologi)
- förvaltar budgeen, genomför konkurrenspolitiken, extern.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar