söndag 25 oktober 2015

Europaparlamentet och den svenska riksdagen

Riksdagen och EU-parlamentet. Beskriv och diskutera skillnader och likheter mellan den svenska riksdagen och EU parlamentet!

* Parlamentet har i likhet med den svenska riksdagen tre grundläggande befogenheter. Parlamentet stiftar lagar, bestämmer över budgeten och utövar demokratisk kontroll av gemenskapens alla verksamheter.

* Europaparlamentet delar den lagstiftande makten med ministerrådet, parlamentet är därmed ej jämställt med svensk riksdag utan parlamentet måste förankra lagstiftningsbeslut i ministerrådet

* I parlamentet bearbetas lagförslagen i parlamentutskotten för att sedan  presenteras inför parlamentet som ett betänkande, denna fas liknar riksdagens arbetsmetod

* En avgörande skillnad är att parlamentet endast beslutar om ett yttrande till lagförslaget som fastställts av ministerrådet. Ministerrådet kan invända mot parlamentets yttrande och ärendet återremitteras då tillbaka till parlamentet. Parlamentet har begränsad möjlighet att avgöra lagstiftningsärenden i förhållande till den svenska riksdagens suveränitet.

* Parlamentets budgetutskott behandlar budgetförslag från kommissionen i likhet med den svenska riksdagens budgetutskotts behandling av regeringens budgetproposition.

* Parlamentsledamöter har i likhet med de svenska riksdagsledamöterna möjlighet att ställa muntliga eller skriftliga frågor till kommissionen eller ministerrådet.

* Parlamentutskotten har betydligt fler ledamöter än riksdagens utskott.


http://artikel19.blogspot.se/2005/12/uppsats-eu-och-emu.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar