lördag 24 oktober 2015

EU och dess lagstiftning

Den europeiska unionen. Beskriv det ordinarie  lagstiftningsförfarandet inom EU. Vilka av EUs institutioner är inblandade och vilken makt har de? Hur förändrade Lissabonfördraget lagstiftningsförfarandet och maktförhållandet mellan de inblandade institutionerna?

EU kommisionen lägger fram lagförslag, det är den enda institutionen i EU som har rätt att göra det. Rådet och parlamentet behandlar lagförslaget och föreslår eventuella ändringar. Detta sker i två omgångar i varje institution. Kommissionen tar ställning till förslagen från rådet och parlamentet och gör eventuella ändringar i lagförslaget. Om man inte kommer överens i kommissionen under behandlingen av lagförslaget går ärendet vidare till en förlikningskommitté. I förlikningskommittén sitter lika många representanter från rådet och parlamentet. Efter behandlingen där kommer förslaget till rådet och parlamentet och de antar det behandlade lagförslaget.

EU-domstolen har till uppgift att se till att EUs lagstiftning tolkas och tillämpas enhetligt i alla medlemsländer så att det blir lika för alla. EU-domstolen avgör tvister mellan medlemsländer, EU institutioner, företag och enskilda medborgare, EU-domstolen har stor makt!

Medlemsländerna genomför lagstiftningen. Vissa lagar i form av förordningar tillämpas direkt. Lagar i form av direktiv kräver däremot att medlemsländerna själva beslutar om hur de ska uppnå det gemensamma syftet med lagen. Då har länderna vanligtvis 1-2 år på sig att genomföra direktivet.

Lissabonfördraget
- Makten förflyttas från Kommission och Ministerråd till rådet och parlamentet
- Överstatliga inslag förstärks genom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och införandet av Europeiska säkerhetstjänsten
- EU får en utrikesminister
- Europeiska rådet får en ordförande som väljs för 2,5 år. Tidigare hade man ett roterande ordförandeskap till rådet som ändrades halvårsvis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar