fredag 2 oktober 2015

Budget

BUDGETPROCESSEN I BUDGETFRÅGOR
- budgetarbetet en ständigt pågående process
- bygger på prognoser från finansdepartementet:
myndigheternas budgetunderlag
- regering presenterar budget för riksdagen
- regeringskansliet skickar regleringsbrev till myndigheterna
- uppföljning av budgetutfall
[budgetproposition är ett budgetförslag som läggs fram från regering till riksdag i september]

BUDGETPROCESSEN I RIKSDAG OCH REGERING
När vårproposition kommer tillbaka går det ut till departementen. Departementen förbereder utformningen av regleringsbreven i november. I december beslutar riksdagen om anslag till statsbudgeten. Regeringen ger myndigheterna i uppdrag att verkställa den beslutade budgeten.

HUR STYRS SVERIGE?
Medborgarna --> Riksdagen --> Regeringen --> Verksledningarna --> Hur gör regering och riksdag för att styra förvaltningarna (som är byråkratiska)?
- lagstiftningsmakt
- finansmakt
- organisationsmakt
- utnämningsmakt
- kontrollmakt

Förvaltninge = den organisation som har till uppgift att bereda:  implementera rikspolitikernas (statsmakternas) beslut (Lundqvist L, 1992).

INDELNING AV DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN
* Statsförvaltningen
- central förvaltning (departement och statliga myndigheter)
- regional förvaltning (länsstyrelser)
- lokal förvaltning (polisstationer)

* Kommunal förvaltning
- regional kommunal förvaltning (landsting)
- lokal kommunal förvaltning (kommuner)

STATLIGA MYNDIGHETER
"regeringen styr riket och de statliga förvaltningsmyndigheterna lyder under regeringen" (RF)

* Myndigheter: AF, Skatteverket och Migrationsverket
- centrala ämbetsverk, underställda regeringen och har hela landet som verksamhetsområde
- affärsdrivande verk, ska finansiera sin egen verksamhet

* Annan statlig verksamhet
- aktiebolag (systembolaget)
- stiftelser ( pensioner och museér)
Högskolor och universitet är statliga myndigheter.

* Trenden har gått från olika former av styrning till mera renodlade former av statlig styrning.

KRISBEREDSKAP UNDER LÄNSSTYRELSEN
Nu vet vi VAD   som ska styras, hur ska det gå till då? Enligt Max Weber ska man göra åtskillnad mellan politik och förvaltning. Demokratisk poäng = rättssäkerhet, legitimitet (ansvar), man ska kunna ställa någon till ansvar, endast politiker kan hållas ansvariga, tjänstemän på en myndighet har inget ansvar för fattade beslut.
Vem styr? Vem följer?
- vilka beslut är "politiska" och vilka är det ej?
- finns det situationer när detta ej är självklart?

DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGENS UPPGIFTER
- ta fram underlag för de beslut som olika politiska församlingar fattar
- sedan ska de verkställa besluten
- förvaltningen fattar även en rad andra beslut på egen hand:
   - myndighetsutövning
   - tillämpningen av lag

Rättsliga styrningen sker med ramlagar, vilket ger myndigheter större utrymme att fatta beslut. Svenska myndigheter har stor frihet att tolka lagen, ju större frihet desto större risk att myndigheter agerar politiskt.

RELATIONEN MELLAN DEPARTEMENT OCH MYNDIGHETER
Två system:
1. Ministerförvaltning: ämbetsverk lyder under departementen
2. Svenska systemet: självständiga och lyder under regeringen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar