tisdag 29 september 2015

HUR STYRS LANDET

HUR STYR REGERING OCH RIKSDAG?
- lagstiftningsmakt
- finansmakt
- Organisationsmakt
- utnämningsmakt
- kontrollmakt
Riksdag kontrollerar regering som i sin tur kontrollerar myndigheterna.

KONSTITUTIONEN
- Regler för hur statsmakten ska fungera och vad offentlig verksamhet syftar till
- innefattar skrivna regler, sedvanerätt och rättspraxis

FYRA GRUNDLAGAR
- regeringsformen
- successionsordningen (tronföljden)
- tryckfrihetsordningen
- yttrandefrihetesgrundlagen
Riksdagsordningen, Europakonventionen (länkad till våra grundlagar)

OLIKA LAGAR
- Grundlagar: RF, SO, TF, YGL
- Riksdgsordningen (RO)
- Övriga lagar, civilrättsliga, brottsbalken, förvaltningslagen

LAGSTIFNINGSPRAXIS
- Regeringen tillsätter kommitté som direktiv över vad som ska utredas
- Kommitté utreder ärende och lämnar betänkande (SOU)
- Betänkande går ut på remiss till de som berörs (myndigheter)
- Regeringen sammanställer remisserna och lämnar ett förslag (proposition) till lagrådet
- Lagrådet granskar propositionen, som då går under beteckningen lagrådsremiss
Förslaget hamnar slutligen i riksdagen, en proposition! Remissvaren kommer att finnas med i betänkandet
Diskutera: Hur ser vägen ut från regeringens förslag till färdig lag ut?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar