onsdag 30 september 2015

Hela Sverige skramlar Hans Rosling

REGIONALT OCH LOKALT
Hur förverkligas folkviljan på subnationell nivå? Vem har makten i kommunen? Vad är skillnaden mellan länsstyrelsen och landsting? Vad ligger bakom debatten om "storregioner"?
Sverige är en decentraliserad enhetsstat. Centralmakten delegerar makt till kommunerna. I en federation typ USA överlämnar man makt nedåt.
- med kommunalt självstyre
- har tre förvaltningsnivåer men två nivåer av politiskt ansvar
- nation, län, kommun
- riksdag och kommunala församlingar: primärkommuner, sekundärkommuner och regioner.

Subnationella organisationer
A. Statliga generalistmyndigheter (länsstyrelsen) har många uppgifter och låg representativitet
B. Kommunala självstyrelseorgan har många uppgifter och hög representativitet
C. Statliga specialistmyndigheter (skatteverket) har få uppgifter och låg representativitet
D. Specialkommuner har få uppgifter och hög representativitet, t ex kommuner och landsting.

REGERINGSFORMEN
Kap 1 §1. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna.

KOMMUNALT SJÄLVSTYRE
- beslutsorganisationen: valda församlingar.
- uppgifterna: självstyrelsen gäller både frivilliga och specialreglerad verksamhet. Prorpotionella inskränkningar.
- resurserna: skatterätt, tillåtet med skatteutjämning

* Grund för det kommunala självstyret
1. Grundlagsskyddet
2. Allmänna kompetensparagrafen i KL
3. Fria beskattningsrätten
4. Kommunalbesvärsinstitutet (laglighetsprövning)

KOMMUNERNA
Vad gör kommunerna? Vård, skola och omsorg. 20 % av landets BNP
- RF
- det kommunala självstyret
- beskattningsrätten
- kommunallagen (KL): - Allmänna kompetensen och Organisationen (KS, KF, Överförmyndare, Valnämnd, Revisorer)
- speciallagar
20 % av BNP är en stor del av landets ekonomi som hanteras i kommunerna.

ALLMÄNNA KOMPETENSEN
2 kap §1: kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.

UPPGIFTER
1. Specialreglerad kompetens (måste) 80 %, kommunen som förvaltningsmyndighet

2. Frivillig verksamhet / allmänna kompetenser (får)
- fritid och kultur
- allmänna intressen
- lokaliseringsprincipen
- ej andra myndigheters område
- likställighetsprincipen
- ej konkurrenssnedvridande
- självkostnadsprincipen

3. Särlagar (får/reglerat)
- stöd till organisationer, avgifter etc.

MAKTMEDEL
- ta ut skatt
- ta ut avgifter
- kommnalt planmonopol
- vetorätt
- lokala ordningsstadgar (t ex alkoholtillstånd)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar