tisdag 2 juni 2015

Gadamer III vs Kartellen- ÅterfallAlltså det oreflekterade sättet att förstå som vi fostrats in i och som gör att vi inom samma kontext många gånger tolkar på ett likartat sätt. Vi är i många avseenden väl förtrogna med hur man ska förstå texter. Du som läsare vet t ex att du ska förstå denna text som en examensuppsats, vilket gör att du läser den på ett visst sätt.

Gadamer skriver om tolkningen som införd i ett rum mellan förtrogenhet och främlingskap och att uppgiften är att ta reda på hur förståelse uppkommer i detta sammanhang. På vilka sätt ger min förtrogenhet med den typ av text jag läser och det sammanhang ur vilket den är sprungen mig som läsare förståelse av texten. Vad händer med förståelsen då jag inte är bekant med det jag närmar mig och vad är djupast sett grunden till främlingskapet inför en text? 

Vilka sätt att förstå är det som jag som läsare är främmande inför? Förtrogenhet och främlingsskap är effekter av vår grundläggande förståelse, en förståelse som gör att vi ser saker som bekanta och begripliga eller obekanta och ogreppbara. Den förförståelse vi har av det vi möter är av två slag; produktiv eller hindrande. 

Den förstnämnda möjliggör en djupare förståelse medan den sistnämnda hindrar oss att nå en förståelse eller att vi når en som orsakar missförstånd angående det vi önskar närma oss. Det problematiska är att vi själva på förhand inte kan skilja mellan de delar i vår förståelse som bidrar respektive hindrar oss att nå förståelse, fördomarna står inte till vårt förfogande. 

En del av lösningen på problemet finner Gadamer i att tydliggöra tidsavståndets betydelse för upprättandet av en förståelse.Uttrycket ”tidsavstånd” är avståndet som är det centrala då man tar till sig en text. Detta gör också att talet om avstånd blir mera intressant då det öppnar för fler användningsområden än de osm har att göra med historiskt vetande. 
Grundläggande för vårt hanterande av avståndet är vår förförståelse som ger oss olika möjligheter att hantera det. Hur väl jag som läsare känner och är medveten om det avstånd som finns mellan mig och upphovsmannen, påverkar min förmåga att tolka texten. Detta gör att det är viktigt att bli varse om den egna förförståelsen. 

Därför ska vi gå vidare till en av de punkter Gadamer tar upp som tydliggör hur man kan arbeta med den egna förförståelsen, nämligen fördomarna. Det är en viktig punkt när man vill få en förståelse av hur vi förstår texter och hur man som läsare kan förändra sin förståelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar