tisdag 2 juni 2015

N feat Sebbe Staxx - För dom riktigaSom Gadamer tydliggör handlar det inte heller om en assimilering av det man möter, utan om ett medvetandegörande genom en grundläggande öppenhet. I det medvetna mötet tillåts det andra behålla sin annan-het, jag lägger itne in mig själv i det jag möter på ett sådant sätt att olikheterna försvinner, utan på ett sätt som möjliggör deras framträdande.

Om man tar detta på en mer konkret nivå kan vi säga att det Gadamer talar om här ibland annat handlar om att mitt perspektiv på hur man kan förklara förståelse av texter blir tydligt då det ställs mot något. I detta fall handlar det om att du som läsare låter mina tankar om förståelse framträda i förhållande till din förståelse. 

Mina anspråk på att säga något om hur vi förstår texter framträder i sin annan-het då du, utifrån dina utgångspunkter, reflekterar öve rimligheten i det jag på de senaste sidorna tagit upp. Eventuellt har du nu en något annan förståelse av hur man kan förklara och tala om hur vi förstår texter. Din horisont har förhoppningsvis under läsandets gång förändrats. 

Aspekter i din egen förståelse som tidigare inte varit framträdande kan ha blivit tydligare och eventuellt har du fått nya sätt att förstå tolkningsarbetet. Huruvida du verkligen försatt dig, tagit steget in i min text kan jag inte uttala mig om, lika lite som om denna text för dig upplevs som en sådan du verkligen vill tränga in i. Men om du skulle göra det, skulle du använda dina utgångspunkter för att utifrån dem tydliggöra vad det är jag har att komma med ifråga om de sätt tolkning går till. I det att du går in i min text kan dina utgångspunkter tydliggöras, din förförståelse kan framträda tydligare då du känner att du hänger med.

I detta läge växer din förståelse av hermeneutiken genom den spänning som uppstår mellan det du vet om förståelse och tolkning i allmänhet och hermeneutik, samt de anspråk jag i denna text har på att säga något om tolkning och förståelse. Din förståelse av hermeneutik växer då du reflekterar över det eventuellt nya jag tar upp, och det du sedan tidigare känner till om tolkning och förståelse- sådant som du kan veta sedan tidigare. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar