fredag 28 mars 2014

förutsättningar för att en grupp ska vara effektivEnligt Ginnett finns fyra komponenter som kan hjälpa en grupp till en bra start på en uppgift. Ofta beror en grupps misslyckande på en dålig struktur eller felaktig utgångspunkt och för att nå högsta effektivitet bör dessa fyra variabler finnas och fungera:

·         Uppgift
Vet gruppen vad deras uppgift är? Är uppgiften tydlig och passande för syftet med gruppen? Har gruppen en meningsfull uppgift, tillräcklig frihet att utföra den och tillgång till resultaten?

·         Avgränsningar
Är medlemmarna i gruppen lämpliga för uppgiften? Rätt storlek på gruppen? Har de tillsammans tillräcklig kunskap, färdighet, mognad och mellanmänskliga förmågor för att arbeta tillsammans, lösa konflikter och utföra uppgiften? Är de nog olika för att bidra med olika perspektiv och erfarenheter men lika nog för att kommunicera och relatera med varandra?

Normer
Delar medlemmarna lämpliga normer för att arbeta i grupp? Normer kan komma från den yttre organisationen, från gruppledaren eller inom gruppen.

Auktoritet
Har ledaren etablerat ett klimat där dennes auktoritet kan användas flexibelt istället för stelt? Finns förutsättningar för auktoritet att byta skepnad för att passa situationer? Är gruppmedlemmar stärkta i rollen att erbjuda experthjälp när det krävs och finns utrymme att ifrågasätta ledaren?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar