tisdag 18 februari 2014

Ledarskap och psykologiMOTIVATION, SATISFACTION AND PERFORMANCE

Behovsteori
Det finns tre stora behovsteorier. Det är Maslow’s behovstrappa från 1954, Alderfer’s existens-relations-självförverkligande terori från 1969 och Herzberg’s två-faktor teori från 1964. Abraham Maslows behovshierarki som presenterades på 1950-talet är en omdiskuterad och välanvänd teori inom organisationer. Teorin säger att människor strävar efter att tillfredsställa olika behov. Dessa behov brukar förklaras med hjälp av en trappa, som startar med fysiologiska behov, säkerhet, relationer, självkänsla och överst självförverkligande. För att klättra upp för trappan behöver personen i fråga först bli tillfredsställd med de grundläggande behoven, för att sedan ta ett steg upp till nästa nivå mot självförverkligande. Diskussioner har förts om vilken grad varje nivå måste vara uppfylld till, men eftersom alla människor är egna individer behöver vi beakta att vi tänker och prioriterar olika. Det kan därför vara av vikt att ta hänsyn till att vi fungerar olika när vi väljer att utforma ett belöningssystem. Vissa grundläggande fysiologiska behov som Maslow diskuterar är på en allt för grundlig nivå för att vara relevant i studier kring managementrelaterade frågor. 

Nivå 1. De behov en människa först prioriterar att uppfylla är fysiologiska och består av basbehov så som mat, vatten och syre. 

Nivå 2. Då de fysiologiska behoven är tillfredställda börjar individen fokusera på saker som säkerhet och trygghet.

Nivå 3. Om individen känner sig trygg börjar hon söka efter gemenskap med andra människor, vänner, barn och kärlek.

Nivå 4. Om vi känner att vi har en gemenskap med andra vaknar nästa behov inom oss, behovet av uppskattning, självförtroende, kompetens och självrespekt.

Nivå 5. Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Här handlar det inte om ett behov som  helt kan uppfyllas utan ett behov som ständigt förändras. Behovet av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer.

Alderfer’s ERG teori
Existence-relatedness-growth. Existence kan liknas vid Maslow’s behov av psykologiska och säkerhet. Relatedness är behov av det sociala och självförtroende och growth kan i Alderfer’s ERG teori liknas vid behov av att förverkliga sig själv i Maslow’s behovstrappa.

Herzberg’s Two-Factor Theory
Herzberg som har utvecklat Maslows teori tar upp två faktorer, hygienfaktorer och motivationsfaktorer inom sin teori om vad som motiverar människan. Han diskuterar hygienfaktorer som något den anställde måste erhålla för att inte bli missnöjd och poängterar att denna faktor är viktig för att få de anställda att fortsätta vilja bidra, men att medarbetarens motivation inte ökar om man når en ytterligare nivå för exempelvis lönen. Om lönen inte stämmer överens med den anställdes förväntningar kan det bidra till negativa effekter på lång sikt. Det kan resultera i att den anställde söker sig till en annan arbetsplats där dess förväntningar på lön uppfylls. Dock finns det en del forskning som talar emot det Herzberg påpekar. De tyder på att om arbetsgivaren ökar lönen kan även ökad effektivitet inom organisationen uppnås. Dessa studier gäller standardiserade arbetsuppgifter inom industrin. Det finns även icke monetära incitament som de anställda uppskattar och värdesätter. Som vi nämnt tidigare diskuterar Frederick Herzberg något han kallar för motivationsfaktorer. Dessa faktorer, eget ansvar, bekräftelse, uppskattning, personlig utveckling och engagerade uppgifter, behövs för att bidra till att de anställda är tillfredsställda med sitt arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar