fredag 2 oktober 2015

OLIKA IDÉER OM STYRNING Shots & Squats ft. Tham Sway

- detaljerad regelstyrning
- decentralisering och målstyrning (ramlagar)
- utvärdering och resultatstyrning
- New Public Management (liberala idéer)
- Brukar- /medborgarinflytande

Agenda 21 (FN:s miljökonferens i Rio)
- viktigt med gräsrotsdemokrati, att involvera de berörda i besluten
- medborgarförslag
- vargfrågan (naturfrågor)
   - samråd
   - viltdelegationer

OLIKA SYN PÅ STYRNING
Från "government" till "governance".
"Government" = hierarkisk, statlig styrning
"governance" :
- många aktörer
- flera nivåer/arenor
- interaktiv styrning

* T ex klimatfrågan sträcker sig över flera olika sektorer, "jag vill visa att man kan se på saker från flera olika synvinklar" (Karin Beland) 

STYRNING AV STATSFÖRVALTNING

1. lagstiftningsmakten (genom regler)
2. Finansmakt
3. Utnämningsmakt
4. Organisationsmakt
5. Kontrollmakt

1. Regelstyrning (EUs "lagar", lagar, förordningar, föreskrifter, instruktioner)
2. Anslagsstyrning (relgeringsbrev)
3. Rekryteringsstyrning (utnämningar)
4. formstyrning (offentliga sektorns konstruktion, info, utbildning) samt organisering av myndigheters ledning.
5. Resursstyrning (utvärdering, revision, resultat/målstyrning)

6. Nätverksstyrning (informell styrning)
7. Informella kontakter

* Public management blev populärt under 80-talet, det skulle bli effektivare inom förvaltningar typ skola och vård.

* Utnämningsmakt: regeringens befogenhet att rekrytera t ex landshövdingar. Oklart hur graden av politisering har ökat eller minskat.

* Organisationsmakt: 2006 skrotades flera myndigheter av Alliansen


TRE VIKTIGA FÖRVALTNINGSPRINCIPER
- Förvaltningen ska vara politiskt styrbar, rättssäker och effektiv. konflikt kan uppstå mellan effektivitetskrav och rättssäkerheten och mellan effektivitetskrav och politiskt styrbarhet.
* Det går snabbare genomföra beslut om inte allting är politiskt förankrat!

FÖRVALTNINGENS UTMANINGAR
Redundans                 fragmentering
Tvärstyrning                mellan stolarna, suboptimering, krångel

* En del myndigheter lägger så mkt tid på kommunikation mellan olika förvaltningar osv att de inte hinner utföra sina arbetsuppgifter.

Regeringsformen

* Myndighetsutövning = "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmåner etc"

Tillämpning av lag
- myndigheter fattar egna beslut med direkt utgångspunkt från lagen (t ex provbrytningstillstånd)
- begränsad del av myndigheternas verksamhet
- via rådgivning och info måste myndigheten rätta sig efter regeringens och riksdagens tolkning
- statsråden har rätt att informellt hålla sig informerade och uttala sin åsikt

Poängen med detta är att trots att myndigheter är autonoma betyder det inte att riksdag och regering inte kan styra myndigheterna men det är ett komplext förhållande mellan riksdag, regering och myndigheter.

regeringsformen 12 kap §2

"ingen myndighet ej heller riksdag eller en kommuns beslutande organ får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall får..."

Budget

BUDGETPROCESSEN I BUDGETFRÅGOR
- budgetarbetet en ständigt pågående process
- bygger på prognoser från finansdepartementet:
myndigheternas budgetunderlag
- regering presenterar budget för riksdagen
- regeringskansliet skickar regleringsbrev till myndigheterna
- uppföljning av budgetutfall
[budgetproposition är ett budgetförslag som läggs fram från regering till riksdag i september]

BUDGETPROCESSEN I RIKSDAG OCH REGERING
När vårproposition kommer tillbaka går det ut till departementen. Departementen förbereder utformningen av regleringsbreven i november. I december beslutar riksdagen om anslag till statsbudgeten. Regeringen ger myndigheterna i uppdrag att verkställa den beslutade budgeten.

HUR STYRS SVERIGE?
Medborgarna --> Riksdagen --> Regeringen --> Verksledningarna --> Hur gör regering och riksdag för att styra förvaltningarna (som är byråkratiska)?
- lagstiftningsmakt
- finansmakt
- organisationsmakt
- utnämningsmakt
- kontrollmakt

Förvaltninge = den organisation som har till uppgift att bereda:  implementera rikspolitikernas (statsmakternas) beslut (Lundqvist L, 1992).

INDELNING AV DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN
* Statsförvaltningen
- central förvaltning (departement och statliga myndigheter)
- regional förvaltning (länsstyrelser)
- lokal förvaltning (polisstationer)

* Kommunal förvaltning
- regional kommunal förvaltning (landsting)
- lokal kommunal förvaltning (kommuner)

STATLIGA MYNDIGHETER
"regeringen styr riket och de statliga förvaltningsmyndigheterna lyder under regeringen" (RF)

* Myndigheter: AF, Skatteverket och Migrationsverket
- centrala ämbetsverk, underställda regeringen och har hela landet som verksamhetsområde
- affärsdrivande verk, ska finansiera sin egen verksamhet

* Annan statlig verksamhet
- aktiebolag (systembolaget)
- stiftelser ( pensioner och museér)
Högskolor och universitet är statliga myndigheter.

* Trenden har gått från olika former av styrning till mera renodlade former av statlig styrning.

KRISBEREDSKAP UNDER LÄNSSTYRELSEN
Nu vet vi VAD   som ska styras, hur ska det gå till då? Enligt Max Weber ska man göra åtskillnad mellan politik och förvaltning. Demokratisk poäng = rättssäkerhet, legitimitet (ansvar), man ska kunna ställa någon till ansvar, endast politiker kan hållas ansvariga, tjänstemän på en myndighet har inget ansvar för fattade beslut.
Vem styr? Vem följer?
- vilka beslut är "politiska" och vilka är det ej?
- finns det situationer när detta ej är självklart?

DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGENS UPPGIFTER
- ta fram underlag för de beslut som olika politiska församlingar fattar
- sedan ska de verkställa besluten
- förvaltningen fattar även en rad andra beslut på egen hand:
   - myndighetsutövning
   - tillämpningen av lag

Rättsliga styrningen sker med ramlagar, vilket ger myndigheter större utrymme att fatta beslut. Svenska myndigheter har stor frihet att tolka lagen, ju större frihet desto större risk att myndigheter agerar politiskt.

RELATIONEN MELLAN DEPARTEMENT OCH MYNDIGHETER
Två system:
1. Ministerförvaltning: ämbetsverk lyder under departementen
2. Svenska systemet: självständiga och lyder under regeringen


onsdag 30 september 2015

saker som dödar motivationen hos anställda

http://www.di.se/artiklar/2015/4/2/8-saker-som-dodar-motivationen-hos-anstallda-1/

När man inte har medarbetare eller chefer slipper man oroa sig för de flesta av problemen i artikeln :)

Hela Sverige skramlar Hans Rosling

REGIONALT OCH LOKALT
Hur förverkligas folkviljan på subnationell nivå? Vem har makten i kommunen? Vad är skillnaden mellan länsstyrelsen och landsting? Vad ligger bakom debatten om "storregioner"?
Sverige är en decentraliserad enhetsstat. Centralmakten delegerar makt till kommunerna. I en federation typ USA överlämnar man makt nedåt.
- med kommunalt självstyre
- har tre förvaltningsnivåer men två nivåer av politiskt ansvar
- nation, län, kommun
- riksdag och kommunala församlingar: primärkommuner, sekundärkommuner och regioner.

Subnationella organisationer
A. Statliga generalistmyndigheter (länsstyrelsen) har många uppgifter och låg representativitet
B. Kommunala självstyrelseorgan har många uppgifter och hög representativitet
C. Statliga specialistmyndigheter (skatteverket) har få uppgifter och låg representativitet
D. Specialkommuner har få uppgifter och hög representativitet, t ex kommuner och landsting.

REGERINGSFORMEN
Kap 1 §1. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna.

KOMMUNALT SJÄLVSTYRE
- beslutsorganisationen: valda församlingar.
- uppgifterna: självstyrelsen gäller både frivilliga och specialreglerad verksamhet. Prorpotionella inskränkningar.
- resurserna: skatterätt, tillåtet med skatteutjämning

* Grund för det kommunala självstyret
1. Grundlagsskyddet
2. Allmänna kompetensparagrafen i KL
3. Fria beskattningsrätten
4. Kommunalbesvärsinstitutet (laglighetsprövning)

KOMMUNERNA
Vad gör kommunerna? Vård, skola och omsorg. 20 % av landets BNP
- RF
- det kommunala självstyret
- beskattningsrätten
- kommunallagen (KL): - Allmänna kompetensen och Organisationen (KS, KF, Överförmyndare, Valnämnd, Revisorer)
- speciallagar
20 % av BNP är en stor del av landets ekonomi som hanteras i kommunerna.

ALLMÄNNA KOMPETENSEN
2 kap §1: kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.

UPPGIFTER
1. Specialreglerad kompetens (måste) 80 %, kommunen som förvaltningsmyndighet

2. Frivillig verksamhet / allmänna kompetenser (får)
- fritid och kultur
- allmänna intressen
- lokaliseringsprincipen
- ej andra myndigheters område
- likställighetsprincipen
- ej konkurrenssnedvridande
- självkostnadsprincipen

3. Särlagar (får/reglerat)
- stöd till organisationer, avgifter etc.

MAKTMEDEL
- ta ut skatt
- ta ut avgifter
- kommnalt planmonopol
- vetorätt
- lokala ordningsstadgar (t ex alkoholtillstånd)

tisdag 29 september 2015

Vad händer med propositionen?

Propositionen i riksdag, vad händer med den i kammaren? Den bordläggs och skickas till utskottet. Kan komma en tilläggsmotion. Vad gör utskottet?
Utskottet fattar ett beslut (betänkande) som går till kammaren. Där sker debatt/beslut
--> Riksdagsskrivelse
--> Regeringen

Hur demokratiskt är systemet?
Man lyssnar på alla och samlar in förslag. Inte givet olika intressenters behov tas i beaktande.
När man kommer till själva beslutsprocessen är det centraliserat beslutsfattande!

BESLUTSPROCESSEN I BUDGETFRÅGOR
- budgetarbetet är en ständigt pågående process:
- bygger på prognoser från Finansdepartementet och myndigheternas budgetunderlag
- regeringen presenterar budget för riksdag
- regeringskansliets regleringsbrev till myndigheterna
- uppföljning av budgetutfall

HUR STYRS LANDET

HUR STYR REGERING OCH RIKSDAG?
- lagstiftningsmakt
- finansmakt
- Organisationsmakt
- utnämningsmakt
- kontrollmakt
Riksdag kontrollerar regering som i sin tur kontrollerar myndigheterna.

KONSTITUTIONEN
- Regler för hur statsmakten ska fungera och vad offentlig verksamhet syftar till
- innefattar skrivna regler, sedvanerätt och rättspraxis

FYRA GRUNDLAGAR
- regeringsformen
- successionsordningen (tronföljden)
- tryckfrihetsordningen
- yttrandefrihetesgrundlagen
Riksdagsordningen, Europakonventionen (länkad till våra grundlagar)

OLIKA LAGAR
- Grundlagar: RF, SO, TF, YGL
- Riksdgsordningen (RO)
- Övriga lagar, civilrättsliga, brottsbalken, förvaltningslagen

LAGSTIFNINGSPRAXIS
- Regeringen tillsätter kommitté som direktiv över vad som ska utredas
- Kommitté utreder ärende och lämnar betänkande (SOU)
- Betänkande går ut på remiss till de som berörs (myndigheter)
- Regeringen sammanställer remisserna och lämnar ett förslag (proposition) till lagrådet
- Lagrådet granskar propositionen, som då går under beteckningen lagrådsremiss
Förslaget hamnar slutligen i riksdagen, en proposition! Remissvaren kommer att finnas med i betänkandet
Diskutera: Hur ser vägen ut från regeringens förslag till färdig lag ut?